Đăng nhập Đăng ký

Giới thiệu

Thời gian thực hiện đăng ký kết quả nghiên cứu

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhiệm vụ được đánh giá nghiệm thu chính thức cấp cuối cùng, chủ nhiệm nhiệm vụ và tổ chức chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm chỉnh sửa báo cáo (nếu có) theo ý kiến của hội đồng và thực hiện thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại cơ quan đăng ký theo đúng phân cấp quy định tại Thông tư 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/06/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phiếu đăng ký cần điền những thông tin gì?

Phiếu đăng ký cần được điền đầy đủ, chính xác tất cả các thông tin. Tên cơ quan chủ trì thực hiện và cơ quan cấp trên phải được thể hiện ở góc phía trên bên tay trái của phiếu. Phiếu đăng ký có hơn 1 tờ cần phải đóng dấu giáp lai.

Tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước được thực hiện như thế nào?

Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước cần thực hiện theo đúng quy định của nhà nước.
 

Nhiệm vụ KH&CN nào phải thực hiện đăng ký kết quả nghiên cứu?

Các nhiệm vụ KH&CN được quy định tại Khoản 2 các Điều 25, 26, 27 và Điều 28 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ; các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do các quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ đều phải đăng ký/giao nộp.
Các loại hình nhiệm vụ KH&CN bao gồm:
- Nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước (một phần hoặc toàn bộ);
- Nhiệm vụ KH&CN được mua bằng ngân sách nhà nước (một phần hoặc toàn bộ);
- Nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu.

Trường hợp đồng chủ nhiệm

Có đầy đủ chữ ký của các chủ nhiệm nhiệm vụ ở Phiếu đăng ký, trang bìa lót báo cáo tổng hợp. Ngoài ra nộp kèm 01 bản sao ( không cần công chứng) bản thuyết minh nhiệm vụ có thông tin về đồng chủ nhiệm.